Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, επεξεργασία και χρήση κατά οποιοδήποτε τρόπο των κειμένων, φωτογραφιών, video και λογότυπου του ιατρείου.

Προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της ιατρού.

Για τις φωτογραφίες των νεογνών έχει ληφθεί η άδεια των γονέων.